Privacy

04 februari 2023

Algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

Wij staan garant en zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van mei 25, 2018 (hierna de “GDPR”).

Via deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid geven over:

Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking (DEEL I)

Welke verwerkingen wij juist doen (DEEL II)

Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III)

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met Jean-Paul Maes (te bereiken via e-mail jp@teidebike.com)

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit vormt aldus ons algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn DE BELMABICIS SL (C/Diario de avisos 6 - comlejo paradise cours, Adeje).

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Jean-Paul Maes (te bereiken via e-mail jp@teidebike.com). Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

DEEL II. Welke verwerkingen doen wij juist?

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u zich inschrijft op onze gratis nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw adres of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, e-mailadres, interesse, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruikt gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor direct marketing (om u te informeren over de diensten en producten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/ public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons?

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Als wij uw e-mailgegevens willen gebruiken om u commerciële berichten toe te sturen, zullen wij u, in de mate dat u geen klant bent, steeds voorafgaandelijk toestemming hiervoor vragen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde model contractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de GDPR voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met jean-Paul Maes (te bereiken via e-mail jp@teidebike.com).

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Bewaartermijnen

Hebben we uw gegevens bekomen of worden deze uitsluitend verwerkt in het kader van direct marketing dan bewaren wij uw gegevens voor onbepaalde termijn, maar steeds in het kader van onze onderneming.

Minderjarigen

Wij verwerken in beginsel geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. In elk geval verwerken wij nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger die vereist is om de producten en diensten van ons te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Als er toch ter goeder trouw persoonsgegevens van minderjarigen zouden verwerkt worden, zullen wij deze zo snel mogelijk na kennisname wissen.

DEEL III. Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen ten allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Jean-Paul Maes (te bereiken via e-mail jp@teidebike.com).

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Jean-Paul Maes (te bereiken via e-mail jp@teidebike.com).

Klachten

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

COOKIEBELEID

Bij een internetbezoek op een website kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies op uw eindapparatuur en dergelijke.

De website van DE BELMABICIS SL maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website. Ze staan in voor de technische werking van de website en dragen bij tot het gebruiksgemak van de bezoeker.

Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat het gebruik van de site te analyseren, zodat we de prestatie kunnen meten en verbeteren (bv. Google Analytics).

Third-party cookies: In deze website zijn functionaliteiten van Facebook opgenomen. DE BELMABICIS SL heeft geen invloed op de cookies van derde partijen en de gegevens die zij daarmee verwerken.

Lees de privacyverklaring van Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

U kunt de cookies, en andere bestanden en technologieën die DE BELMABICIS SL gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.